Podział majątku

Dla wielu osób podział majątku po rozwodzie jest bardzo trudny do przeprowadzenia. Dzieje się tak, ponieważ do sprawy dochodzą emocje, a skonfliktowani ze sobą byli małżonkowie nie mają skłonności do dzielenia się majątkiem z drugą osobą. Tylko niewielka część małżeństw w Polsce decyduje się na rozdzielność majątkową dlatego podział są później takie trudne.

Co podlega podziałowi?

Dzieli się cały majątek wspólny małżonków, a więc wszystko to co nie należy do majątku osobistego stron. Skład majątku ustala sąd, zaś jego wartość liczy się według aktualnych cen, a więc tych, które obowiązują w chwili podziału.

Sposób rozwiązania sporu

Podział może nastąpić na mocy wyroku sądu, ale też w drodze polubownej lub z pomocą mediacji. Co ważne, każdy sposób umożliwia ustalenie o nierównych udziałach w majątku wspólnym. Oznacza o, że strony nie muszą otrzymać równego podziału, jeśli jedna ze stron w większym stopniu przyczyniła się do powstania majątku. Rozwiązanie ugodowe jest o wiele szybsze niż często długotrwałe postępowanie sądowe. Szczegółowe informacje udziela kancelaria adwokacka http://www.przybylowski.pl/. Pomoże ona przeprowadzić ugodowe rozwiązanie sprawy lub poprowadzi nas przez cały proces sądowy.

Podział majątku a kredyt mieszkaniowy

Sprawa się komplikuje jeśli małżonkowie mają wspólny kredyt mieszkaniowy. Pomimo rozwodu osoby te są nadal dłużnikami banku. Niestety sąd dzieląc majątek dzieli wyłącznie aktywa. Dlatego też za zobowiązania i kredyty w dalszym ciągu byli małżonkowie są odpowiedzialni razem. Jest możliwe przekazanie kredytu na jednego z małżonków i ta strona otrzymuje nieruchomość, jednak zgodę na to musi wyrazić bank, który kredytu udzielił. W innym przypadku obie strony nadal spłacają kredyt wspólnie. Jeśli jednak nieruchomość w wyniku podziału przypadła w całości jednej ze stron, to może ona dobrowolnie spłacać sama kredyt. Wraz z zaprzestaniem spłacania, bank będzie się domagał spłaty również od drugiej strony. W takim wypadku można później wystąpić o zwrot wpłaconych pieniędzy od byłego małżonka w odrębnym postępowaniu sądowym.